Home

NOWA STRONA INTERNETOWA

http://soswwarnino.szkolnastrona.pl/


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie funkcjonuje od 1978 roku. W jego strukturach znajdują się Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W Ośrodku działają również zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych. Jeden z nich działa na terenie SOSW w Warninie, cztery prowadzone są na terenie DPS w Nowych Bielcach. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.