Rekrutacja

NOWA STRONA INTERNETOWA

http://soswwarnino.szkolnastrona.pl/

 

rekrutacja-2021-22

_________________________________________________________________________________

 

Dokumenty, które należy złożyć do starosty właściwego ze względu na adres zamieszkania wychowanka
z prośbą o skierowanie do Ośrodka:

 • wniosek o skierowanie ucznia do SOSW w Warninie (wzór nr 1)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzenie umysłowym
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym wystawione przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie SOSW :

 • podanie o przyjęcie ucznia do szkoły (wzór-nr-2)
 • podanie o przyjęcie ucznia do grupy wychowawczej oraz zapewnienie całodobowej opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warninie (wzór nr 3)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym wystawione przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • odpis aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania na pobyt stały oraz numerem pesel
 • ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen
 • dwa zdjęcia legitymacyjne