O nas

NOWA STRONA INTERNETOWA

http://soswwarnino.szkolnastrona.pl/

 

p6122417

Dyrektorem placówki jest Ryszard Pałczyński, wicedyrektorem jest Beata Lisak. Nauczyciele, aby lepiej poznać uczniów i ich potrzeby, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych. Pracownicy obsługi zatrudnieni
w Ośrodku również uczestniczą w edukacji naszych uczniów.

 

20150416_081811

Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej
i terapeutycznej SOSW w Warninie wynikają z zasad pedagogiki specjalnej
i oligofrenopedagogiki, jak i z podstawy programowej kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

sport

Podstawowymi celami działalności Ośrodka jest możliwie najgłębsze przybliżenie warunków i trybu życia uczniów do standardów obowiązujących
w społeczeństwie oraz interdyscyplinarne wspomaganie rozwoju każdego z nich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego, zdrowotnego i społecznego, czyli uzyskanie wysokiego stopnia samodzielności i komfortu psychicznego na miarę możliwości każdego z uczniów.

 

ruchowe

Słowa motta zawierają się we wszystkich sferach działalności SOSW. „Razem się uczymy, razem pracujemy, razem szukamy rozwiązań” to motto naszego Ośrodka, które doskonale odzwierciedla działania dydaktyczne i wychowawcze opierające się na wspólnej pracy nauczycieli, wychowanków i pozostałych pracowników.

 

14141830_1668250156824713_1294616057397735961_n

Podstawowymi priorytetami działalności dydaktycznej i opiekuńczej Ośrodka są: integrowanie działań wychowawczo – opiekuńczych szkoły ze środowiskiem lokalnym, personalizacja życia na terenie szkoły – „pozwól mi zrobić to samemu” bazą do rozwoju poczucia własnej tożsamości i wartości, życie w zdrowym środowisku, nastawienie na zdrowie jako wartość, rola człowieka w ochronie środowiska, uświadomienie zagrożeń współczesnego świata.

 

17436160_1771876503128744_3743234026253245712_o

Największym atutem Ośrodka jest ogród szkolny, stanowiący doskonałą bazę dydaktyczną i naturalną salę doświadczania świata. Ośrodek posiada salę terapeutyczną, salę do zajęć metodą SI ( Integracji Sensorycznej ), pracownię ceramiczną, pracownię gospodarstwa domowego oraz salę stymulacji polisensorycznej, salę do hydromasażu, ścieżkę zdrowia oraz plac zabaw.

 

plener2

Ośrodek posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, na które uczęszczają uczniowie po zajęciach szkolnych. Dzieci i młodzież poprzez udział w zajęciach
w ramach kół zainteresowań kształtują i doskonalą swoje umiejętności, rozwijają zainteresowania.